Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Offertes

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Ze zijn geldig gedurende zestig dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen zijn zonder verbintenis en kunnen zonder verwittiging gewijzigd worden.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Voorafgaande prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.
 5. Alle installatieprijzen zijn berekend op normale omstandigheden: het terrein is vlot toegankelijk en voldoende verstevigd voor een vrachtwagen tot op 10 meter van de werkplek, de ondergrond heeft geen verborgen hindernissen en obstakels en is vlot bewerkbaar met een schop, het gebruik van machines zoals minigravers en knikladers is toegelaten op het terrein en het terrein is hiermee toegankelijk.


Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Coussens Peter bv en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Coussens Peter bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De overeengekomen termijnen voor de levering en/of uitvoering worden slechts gegeven ten aanwijzende titel.
  Termijnen voor uitvoering zijn onderhevig aan weersomstandigheden. Bij regen, strenge vorst, sneeuwval of storm is het niet mogelijk werken uit te voeren.
  Eventuele laattijdige leveringen kunnen dan ook nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst ten laste van Coussens Peter bv, noch tot het vorderen van een schadevergoeding wegens laattijdige levering of wegens andere schade die de klant zou hebben geleden.
 4. Coussens Peter bv is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens i.v.m. leidingen, kabels en andere mogelijke obstakels die de uitvoering van de werken kunnen verhinderen en noodzakelijk zijn, tijdig aan ons verstrekt. Coussens Peter bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coussens Peter bv is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Alle extra kosten voor herstellingen aan leidingen, kabels en dergelijke zullen in rekening gebracht worden.
 6. De opdrachtgever treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de werkplek.
 7. De opdractgever zorgt voor afscherming van de zone tijdens en na uitvoering van de werken zodat er geen ongevallen of schade door derden kunnen gebeuren.


Klachten

Klachten moeten schriftelijk binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst van de goederen ingediend worden. Terugzendingen worden enkel aanvaard indien we ons hiermee voorafgaan akkoord verklaard hebben en indien ze franco geschieden. De feitelijke vaststelling van het voorwerp van de klacht moet tegensprekelijk geschieden binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst van de hierboven bedoelde schriftelijke klacht.

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. geleverde goederen en uitgevoerde werken van Coussens Peter bv door derden. De opdrachtgever zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door Coussens Peter bv wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd. Het afsluiten van de werf of plaatsen van de werfhekkens is een kost voor de opdrachtgever.
 2. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de opdrachtgever.
 3. Coussens Peter bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Wanneer de afwerking van de werken niet voldoet ten gevolge van verkeerd geleverde materialen en dit buiten ons toedoen, dan worden de herstellingen doorgerekend aan de op dat moment geldende tarieven.


Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen en werken blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald door de opdrachtgever.

Meerwerken

Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaande vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen en werkuren. De opdrachtgever heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Betaling

 1. Betalingsmodaliteiten: 40% bij bestelling en het saldo 30 dagen na factuurdatum na levering/installatie. Tenzij anders overeengekomen.
 2. Voorschotfacturen dienen binnen een termijn van 7 dagen betaald te worden, de overige facturen binnen een termijn van 30 dagen.
 3. Coussens Peter bv behoudt zich het recht contante betaling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of betaling naarmate de opdracht wordt uitgevoerd te vragen, alsook om de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit te stellen zolang de klant aan dit verzoek niet heeft voldaan.
 4. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst.
 5. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.
 6. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de opdrachtgever een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of dienst verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Gent.